ما دخترا آروم و تدریجی دل می بندیم

اما یکباره

تمام و کمال دل می کنیم

نه اینکه جدایی برایمان درد ندارد

دارد - خیلی هم درد دارد

اما ما از بدو تولد با درد آشناییم

#عاشـقانه